Skip to content

GDPR

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

 

Všetky osobné údaje, ktoré od vás získame sú spracovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

I. Podnikateľ:

 

Nikola Šmidová – Skinncare, IČO: 51 381 834, miesto podnikania: Záhumenice 1393/25,908 45 Gbely, zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Senica, pod číslom 240-30398 

E-mail: info@skinncare.sk

Tel.kontakt: +421 944 363 655

 

( ďalej len podnikateľ )

 

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

 

II.  Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov:

 

Osobné údaje sa vzťahujú na akékoľvek faktické alebo osobné informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby. V prípade vyplnenia kontaktného formulára zbierame od Vás informácie v rozsahu najmä meno, priezvisko a emailovú adresu. Pri vyplnení objednávkového formulára na našej webovej stránke zbierame od Vás informácie v rozsahu najmä meno, priezvisko, emailová adresa a telefónne číslo.  Zároveň zbierame údaje z našej písomnej komunikácie, ktoré nám dobrovoľne poskytnete.

 

V ostatných prípadoch rozsah a zoznam spracúvaných osobných údajov vyplýva vždy z konkrétnej poskytnutej služby a účelu, na ktorý boli poskytnuté a ide najmä aj o nasledovné kategórie osobných údajov:

 • Osobné kontaktné údaje – v rozsahu najmä meno, priezvisko, adresa trvalého/ prechodného bydliska, emailová adresa, kontaktné telefónne číslo, akademický titul.
 • Zmluvné údaje – napríklad IČO, DIČ, IČ DPH, obsah objednávky adresovanej našej spoločnosti alebo zmluvy uzatvorenej s našou spoločnosťou, vrátane všetkých jej dodatkov, i rozsah poskytovaných služieb. (čas a cenu služieb)
 • Platobné údaje – ako napr. číslo bankového účtu a výška spoplatnených služieb a produktov.

 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov:

 

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov
 • je plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných ponúk, newsletterov, e-bookov a webinárov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

 

  1.a.      Účelom spracovania osobných údajov je

 

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a podnikateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť alebo ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných ponúk a vykonávanie ďalších marketingových aktivít.

 

1.b.    Zo strany podnikateľa neprichádza k automatickému individuálnemu  rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

 

IV. Doba uchovávania údajov:

 

 1. Podnikateľ uchováva osobné údaje

 

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a podnikateľom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 2 roky, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

 

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov podnikateľ osobné údaje vymaže.

 

V. Práva dotknutej osoby:

 

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:
 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo opravy osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzené spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email podnikateľa uvedený v čl. I týchto podmienok.

 

Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

 

VI. Podmienky zabezpečenia osobných údajov:

 

 1. Podnikateľ vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Podnikateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, zabezpečeného / šifrovaného prístupu na web, šifrovanie hesiel zákazníkov v databáze, pravidelných aktualizácií systému, pravidelné zálohy systému.
 3. Podnikateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VII. Záverečné ustanovenia:

 

 1. Odosielaním objednávky z internetového objednávkového alebo kontaktného formulára potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Podnikateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

 

Tieto podmienky nadobudli účinnosť dňom 1.4.2023