Skip to content

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE SPOTREBITEĽOV

Poskytovateľ služby:

Obchodné meno:   Nikola Šmidová – Skinncare 

Sídlo:                         Záhumenice 1393/25, 908 45 Gbely

IČO:                            51 381 834

Práva forma:           Podnikateľ – fyzická osoba

Zapísaný:                 Živnostenský register okresného úradu Senica 

Emailová adresa:   nika.smidova@gmail.com

Telefónne číslo:     +421 944 363 655

Poštová adresa:     Komárnická 48, 821 02 Bratislava

Webová stránka:    www.skinncare.sk

Názov banky:          UniCredit Bank

IBAN:                        SK67 1111 0000 0016 2878 1003

BIC (SWIFT):         UNCR SK BX

(ďalej len „Poskytovateľ služby“)  

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj:
Pekárenská 23, 917 01 Trnava
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 033/321 25 27

fax č. 033/321 25 23  

 

 

 

Preambula

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „Obchodné podmienky pre spotrebiteľov“) upravujú práva a povinnosti Poskytovateľa služby a spotrebiteľa (tiež ako „zákazník“), vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní služieb, predmetom ktorej je poskytovanie služieb prostredníctvom internetovej stránke elektronického obchodu Poskytovateľa služby.

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

1.1. Spotrebiteľom sa v zmysle týchto Obchodných podmienok pre spotrebiteľov rozumie spotrebiteľ.

1.2. Spotrebiteľom je v zmysle týchto Obchodných podmienok pre spotrebiteľov podľa § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.3. Pre uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb a následné plnenie práv a povinností, spotrebiteľ v zmysle platných právnych predpisov poskytne tieto osobné údaje: meno, priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, mobilné telefónne číslo, e-mailový kontakt.

1.4. Obchodné podmienky pre spotrebiteľov sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní služieb. V prípade ak Poskytovateľ služby a spotrebiteľ uzatvoria písomnú zmluvu o poskytovaní služieb, v ktorej si dohodnú podmienky rozdielne od týchto Obchodných podmienok pre spotrebiteľov, bude sa ich zmluvný vzťah vykladať v zmysle písomne uzatvorenej zmluvy o poskytovaní služieb.

Článok II.

Uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb

2.1. Zmluva o poskytovaní služieb je uzavretá záväzným potvrdením resp. akceptovaním návrhu na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb spotrebiteľa Poskytovateľom služby vo forme vyplnenej a odoslanej objednávky s povinnosťou platby na internetovej stránke Poskytovateľa služby (ďalej len „Objednávka“).

2.2. Záväzné akceptovanie návrhu vykoná Poskytovateľ služby najneskôr v lehote do 2 pracovných dní po odoslaní objednávky spotrebiteľom. Záväzné akceptovanie návrhu bude vykonané prostredníctvom zaslanej elektronickej pošty o akceptovaní objednávky na emailovú adresu spotrebiteľa, ktorú zadal pri vypĺňaní objednávky. Záväzné akceptovanie návrhu zaslané elektronickou poštou bude označené ako „Potvrdenie objednávky“. V prípade zistenia vyššej ceny je Poskytovateľ služby povinný vyžiadať od spotrebiteľa súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka Poskytovateľa služby pred potvrdením objednávky. Udelením tohto súhlasu sa zmluva považuje za uzatvorenú. 

2.3. Elektronická pošta Poskytovateľa služby, zaslaná na emailovú adresu spotrebiteľa po odoslaní jeho objednávky, označená ako „Oznámenie o prijatí objednávky“, „Prijatie objednávky“, „Návrh na zmenu objednávky“ a pod. nemá účinky záväzného akceptovania návrhu t.j. uzavretia zmluvy o poskytovaní služby, ale má len informatívny charakter príp. je novým návrhom Poskytovateľa služby o možnosti uplatnenia zľavy z ceny, a pod. 

2.4. Záväzné akceptovanie návrhu resp. objednávky obsahuje informácie najmä o: údaje o špecifikácii služby, ktorej poskytovanie je predmetom zmluvy o poskytovaní služby, ďalej údaje o cene služby, údaj o dodacej lehote služby, údaje o poskytovateľovi služby, meno, priezvisko, adresa, emailový a telefonický kontakt objednávateľa služby . 

2.5. Podľa novely zákona č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1.1. 2013 meniť údaje v už vystavenej faktúre. Údaje v faktúre je možné meniť len v prípade, kedy zákazník službu ešte neprijal a nezaplatil.

2.6. Stornovanie objednávky je možné do času, pokiaľ nie je spotrebiteľovi doručené oznámenie o prijatí objednávky. Stornovanie objednávky je možné vykonať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. 

Článok III.

Práva a povinnosti poskytovateľa služby

3.1. Poskytovateľ služby je povinný najmä:

  1. zabezpečiť, aby poskytnuté služby spĺňali platné právne predpisy SR,
  2. zabezpečiť na základe objednávky potvrdenej Poskytovateľom služby spotrebiteľovi v dohodnutej kvalite a termíne.

3.2. Poskytovateľ služby má právo na riadne a včasné zaplatenie ceny zo strany spotrebiteľa za poskytnutie služby.

Článok IV.

Práva a povinnosti spotrebiteľa

4.1. Spotrebiteľ je povinný najmä:

 

  1. uhradiť Poskytovateľovi služby dohodnutú cenu, 
  2. dohodnúť sa s Poskytovateľom služby na temíne konzultácie

4.2. Spotrebiteľ má právo na poskytnutie služby v kvalite, termíne dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

Článok V.

Platobné podmienky

5.1. Poskytovateľ služby je povinný po objednaní služby spotrebiteľ zaslať mu faktúru na poskytnutú e-mailovú adresu spotrebiteľa. 

5.2. Splatnosť faktúry je 5 dní.

5.3. Spôsob platieb: 

  1. Prevodom 
  2. Cez QR kód. 

Článok VI.

Úhrada za službu 

6.1. Spotrebiteľ je povinný zaplatiť Poskytovateľovi služby vopred oznámenú úhradu za službu uvedenú vo faktúre zaslanej spotrebiteľovi, a to prevodom alebo cez QR kód. 

6.2. Ak spotrebiteľ uhradí Poskytovateľovi služby službu bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet Poskytovateľa služby, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá cena pripísaná na účet Poskytovateľa služby.

6.3. Spotrebiteľ je povinný zaplatiť cenu za poskytnutie služby v lehote podľa uzavretej zmluvy o poskytovaní služby.

Článok VII.

Dohodnutie termínu, presunutie termínu, storno podmienky

Klientom sa rozumie osoba ktorá má záujem o konzultáciu z ponuky www.skinncare.sk. Konzultujúcou sa rozumie osoba poskytujúca konzultáciu, t.j. Nikola Šmidová.

7.1. Za dohodnutý termín sa považuje čas a dátum konzultácie navrhnutý a potvrdený Konzultujúcou po pripísaní platby.

7.2. Termín je možné zrušiť alebo presunúť najneskôr 24 hodín pred konzultáciou. Bohužiaľ potom už nie je možné termín ponúknuť iným záujemcom.
Klientovi nevzniká nárok na náhradnú konzultáciu v novom termíne a ani na vrátenie platby za konzultáciu v týchto prípadoch:

  1. Ak sa nedostaví na konzultáciu včas.
  2. Ak požiadavok na presunutie konzultácie zašle v kratšej dobe než 24 hodín pred jej začiatkom.
  3. Ak Klient požaduje presunutie konzultácie tretíkrát po sebe.

7.3. Ak na navrhovaný termín konzultácie Klient nereaguje do 6 mesiacov od prvého navrhnutia termínu. Termín sa považuje za navrhnutý v okamihu, keď ho Konzultujúca zašle emailovou správou.

7.4. Konzultácie pomohli mnohým ženám k zdravšej pleti. Avšak vzhľadom na možnosti konzultácie, Konzultujúca nenesie zodpovednosť za zdravotný stav ani negarantuje zlepšenie pokožky a pleti.

7.5. Aby nedošlo k nedorozumeniu dodávame, že konzultácia nenahrádza lekárske ošetrenie, neposkytuje ani nenahrádza zdravotnú službu.

Článok VIII.

Ochrana osobných údajov

8.1. Poskytovateľ služby prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR podľa týchto pravidiel spracúvania.

Článok IX.

Ukončenie poskytovania služby, nemožnosť odstúpenia od zmluvy o poskytovaní služby ak došlo k úplnému poskytnutiu služby

9.1. Poskytovateľ služby je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služby z dôvodu nedostupnosti služieb, alebo ak dodávateľ služby dohodnutej v zmluve o poskytovaní služby vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností poskytovateľa služby vyplývajúcich zo zmluvy o poskytovaní služby alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný poskytnúť službu zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Poskytovateľ služby je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať spotrebiteľa a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za službu dohodnutú v zmluve o poskytovaní služby v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený spotrebiteľom.

9.2. Spotrebiteľ udelením súhlasu so začatím poskytovania služby stráca právo na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služby.

9.3. Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služby v zmysle § 7 ods. 6 písm. a) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov poskytovateľa služby a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa predmetného ustanovenia „poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.“

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

11.1. Ak je zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

11.2. Komunikácia medzi zmluvnými stranami bude prebiehať najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.

11.3. Zmluvné vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami pre spotrebiteľov sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov poskytovateľa služby a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a ďalšími právnymi predpismi, ktorými sa spravuje vzťah medzi poskytovateľom služby a spotrebiteľom.

11.4. Ak spotrebiteľ dá preukázateľný súhlas s týmito Obchodnými podmienkami pre spotrebiteľov a zašle záväznú objednávku, uzavretá zmluva o poskytovaní služby sa riadi týmito Obchodnými podmienkami pre spotrebiteľov, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

V Bratislave, dňa 23.4.2023